นักศึกษาระบุรหัสนักศึกษา/เจ้าหน้าที่ใช้ Singlesignon
*กรณีจำรหัสนักศึกษาไม่ได้ สามารถสืบค้นจาก http://mis.lpru.ac.th/s/s
นักศึกษาระบุวันเกิด 6 หลักตามด้วย 4 ตัวหลังของบัตรประชาชน
เจ้าหน้าที่ใช้ Singlesignon
* นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดย Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
* หากเจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษาแล้วจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลได้