สารสนเทศแสดงสถานที่ทำงานของผู้กรอกแบบสอบถาม
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จบปี 25xx
เลือกสารสนเทศระดับคณะ 
รายงานการค้นหาบุคลากรแบ่งตามหน่วยงาน/ประเภท
พบจำนวน 0 รายการ
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
คณะ
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรติดต่อ
ที่อยู่ e-Mail