กรุณาระบุเงื่อนไข ในการค้นหาข้อมูล
 
เกณฑ์การพิจารณา
 
ปีบัณฑิตจบ ที่ต้องการสำรวจ   
 
 
ข้อมูลมหาบัณฑิต (ตามเกณฑ์ของ สกอ.)
ปีที่จบ  
 
  หมายเหตุ
  ส.ก.อ. สำรวจบัณฑิตที่จบเดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปีที่บัณฑิตจบ
  ก.พ.ร. สำรวจบัณฑิตที่จบเดือน ต.ค. - ก.ย. ตามปีงบประมาณ
     
   
   
   
  สารสนเทศแสดงการสำรวจข้อมูลบัณฑิตเป้าหมาย
ที่สำเร็จการศึกษาในปี 25xx
 
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
รายชื่อมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
รายชื่อดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
รายชื่อบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจสมบูรณ์
 
รายชื่อบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจไม่สมบูรณ์
 
รายชื่อมหาบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจสมบูรณ์
 
รายชื่อมหาบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจไม่สมบูรณ์
 
รายชื่อดุษฎีบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจสมบูรณ์
 
รายชื่อดุษฎีบัณฑิต กลุ่มที่กรอกแบบสำรวจไม่สมบูรณ์
     
  ขอเชิญชวนร่วมประเมินสารสนเทศ
 
แบบประเมินการใช้
ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต