เข้าสู่ระบบที่ปรึกษา Online
 
สถานะ  
อาจารย์ นักศึกษา
ชื่อผู้ใช้  
*
รหัสผ่าน  
*
   
 
**พบปัญหาการใช้งานระบบ Click ที่นี่
 
ต้องการเข้าสู่ระบบที่ปรึกษาOnline กรุณาระบุข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบ
 1.เลือกสถานะของผู้ใช้งาน
 2.ระบุชื่อผู้ใช้ สำหรับอาจารย์
ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ระบุรหัสส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน
Single Sing On
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://lprumis.lpru.ac.th/lprussoreg
สำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ ระบุรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ระบุวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ ววดดปป
(เช่น
วันที่ 1 มีนาคม 2510 ใช้ 010310)
 3.ระบุรหัสผ่าน
 
คำชี้แจงการใช้ระบบ
ระบบที่ปรึกษา Online นี้ เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการรองรับข้อมูลประวัติการเข้าพบนักศึกษา ระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา และ กลุ่มนักศึกษาในความดูแลในแต่ละปีการศึกษาพร้อมทำการสั่งพิมพ์ข้อมูลเพื่อจัดส่ง
และให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถติดตามข้อมูลประวัติ และผลการเรียน
ของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลได้
   
สำหรับนักศึกษา เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบ ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ
เมนู "สำหรับนักศึกษา" ซึ่งมีระบบการใช้งานย่อย 3 ส่วน ดังนี้
1.การได้รับทุน
   เพื่อให้ข้อมูลการได้รับทุนของท่าน ในแต่ละปีการศึกษา
2.การติดตามหลังจบการศึกษา
   เพื่อให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของท่านหลังจบการศึกษา
3.ระบบรับคำปรึกษา
   เพื่อให้ข้อมูลประวัติการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มเรียนของท่าน ทั้งนี้ควรมอบหมาย
   ให้ตัวแทนของกลุ่มเรียนเช่นหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ในแต่ละปีการศึกษา
   (ไม่ต้องกรอกทุกคน)
   
สำหรับคณาจารย์ เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบ ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 3 ส่วนดังนี้
1. เมนู "ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา" เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติรายบุคคล     ของกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล
2. เมนู "ระบบติดตามผลการเรียนและอนุัมติจบ" เพื่อตรวจสอบผลการเรียน     ของกลุ่มนักศึกษาในความดูแล รายบุคคล
3. เมนู "ระบบให้คำปรึกษา" เพื่อให้ข้อมูลการเข้าพบนักศึกษา และสั่งพิมพ์รายงาน
   
สำหรับเจ้าหน้าที่
รายงานข้อมูล
เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบ ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลรายงานของ
คณาจารย์ และนักศึกษา
- ข้อมูลรายละเอียดการเข้าพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา   และข้อมูลการพบที่ปรึกษาของนักศึกษา ในปีการศึกษาปัจจุบัน ในกรณีที่มีการให้ข้อมูล
- รายงานคำปรึกษาในแต่ละด้าน ในปีการศึกษาที่เลือก
- สรุปจำนวนการพบนักศึกษา ในปีการศึกษาที่เลือก