:: รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
:: ปีการศึกษา 2560

 
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
  คณะครุศาสตร์
9 
1 
66 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
97 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 
1 
11 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 
1 
36 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
65 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 
1 
93 
14 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
127 
  คณะวิทยาการจัดการ
16 
1 
60 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
92 
  คณะวิทยาศาสตร์
21 
2 
46 
15 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
86 
  สถาบันภาษา
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองบริการการศึกษา
0 
2 
0 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  สำนักงานอฺธิการบดี
0 
4 
0 
94 
0 
5 
0 
11 
0 
0 
114 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 
1 
0 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
30 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองพัฒนานักศึกษา
0 
1 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
  กองนโยบายและแผน
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
รวม
83
20
312
279
0
18
0
16
1
0
729
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560]