:: รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
:: ปีการศึกษา 2559

 
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
  คณะครุศาสตร์
11 
1 
61 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
94 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 
1 
8 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
29 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 
1 
36 
11 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
65 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 
1 
94 
13 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
128 
  คณะวิทยาการจัดการ
18 
1 
53 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
86 
  คณะวิทยาศาสตร์
22 
2 
44 
15 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
85 
  สถาบันภาษา
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองบริการการศึกษา
0 
2 
0 
14 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
19 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
  สำนักงานอฺธิการบดี
0 
5 
0 
94 
0 
7 
0 
14 
0 
0 
120 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 
1 
0 
25 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
28 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  กองพัฒนานักศึกษา
0 
2 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
23 
  กองนโยบายและแผน
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
รวม
89
20
296
261
0
23
0
20
0
0
709
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560]