:: รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
:: ปีการศึกษา 2560 [รอบที่ 2]

 
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
  คณะครุศาสตร์
6 
1 
66 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
87 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 
1 
12 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 
1 
36 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
65 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 
1 
93 
14 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
124 
  คณะวิทยาการจัดการ
16 
1 
60 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
92 
  คณะวิทยาศาสตร์
20 
2 
46 
15 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
85 
  สถาบันภาษา
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองบริการการศึกษา
0 
2 
0 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
  สำนักงานอธิการบดี
0 
4 
0 
97 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
121 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 
1 
0 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
30 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองพัฒนานักศึกษา
0 
1 
0 
19 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
  กองนโยบายและแผน
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
รวม
76
19
313
268
0
20
0
13
1
0
710
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561]