:: รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
:: ปีการศึกษา 2561 [รอบที่ 1]

 
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
  คณะครุศาสตร์
6 
1 
64 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
88 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 
1 
10 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 
1 
35 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
64 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 
1 
86 
19 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
122 
  คณะวิทยาการจัดการ
16 
1 
54 
18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
90 
  คณะวิทยาศาสตร์
20 
2 
40 
21 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
85 
  สถาบันภาษา
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองบริการการศึกษา
0 
2 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
  สำนักงานอธิการบดี
0 
3 
0 
86 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
107 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 
1 
0 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
30 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  กองพัฒนานักศึกษา
0 
1 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
  กองนโยบายและแผน
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
รวม
76
19
289
285
0
21
0
13
1
0
704
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561]