:: รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
:: ปีการศึกษา 2560 [รอบที่ 2]::

 
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาเอก
  ปฏิบัติการ
1
  รองศาสตราจารย์
12
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
90
  อาจารย์
287
รวม
0
2
0
282
0
106
390
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561]