:: รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
:: ปีการศึกษา 2559 ::

 
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาเอก
  ศาสตราจารย์
1
  รองศาสตราจารย์
8
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72
  อาจารย์
304
รวม
0
5
0
291
0
89
385
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560]