:: รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
:: ปีการศึกษา 2561 [รอบที่ 1]::

 
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาเอก
  ปฏิบัติการ
1
  รองศาสตราจารย์
12
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
102
  อาจารย์
250
รวม
0
2
0
254
0
109
365
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561]