:: รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
:: ปีการศึกษา 2560 ::

 
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาเอก
  ปฏิบัติการ
1
  ศาสตราจารย์
1
  รองศาสตราจารย์
12
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
88
  อาจารย์
294
รวม
0
2
0
293
0
101
396
[ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560]