คำแนะนำการเข้าใช้ระบบ
สำหรับบุคลากร
1. ชื่อผู้ใช้
ให้ระบุเลขที่ตำแหน่งบุคลากร
2. รหัสผ่าน
ให้ระบุวันเดือนปีเกิดตามด้วยเลข 4 ตัวหลังของเลขที่บัตร
ประชาชน เช่น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 และ
เลขที่ บัตรประชาชน
1-2564-89763-21-5
ระบุเป็น 0102293215

สำหรับนักศึกษา
1. ชื่อผู้ใช้
ให้ระบุรหัสนักศึกษา
2. รหัสผ่าน
ให้ระบุวันเดือนปีเกิด
เช่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529
ระบุเป็น 010229