ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
     
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามหน่วยงาน
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามประเภทบุคลากร
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทบุคลากร
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา แบ่งตามหน่วยงาน
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา แบ่งตามประเภท
 
 จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
 
 รายงานข้อมูลบุคลากร
 
 รายงานข้อมูลบุคลากรตามการศึกษา
 
 รายงานข้อมูลผู้บริหาร
 
 รายงานข้อมูลการจัดตารางสอนของอาจารย์