คำชี้แจง
 สำหรับนักศึกษา
  1. ชื่อผู้ใช้ ให้ระบุรหัสนักศึกษา
  2. รหัสผ่าน ให้ระบุวันเดือนปีเกิด เช่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ระบุเป็น 010229
   
   สำหรับบุคลากร
 
ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ระบุรหัสส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน
Single Sing On
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://lprumis.lpru.ac.th/lprussoreg