ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ

กรุณากรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน

วันเดือนปีเกิด
วันที่ เดือน ปี พ.ศ.
ประเภทการสมัคร

** ติดต่อสอบถามข้อมูลการชำระเงินกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย **

** โทร 054-237399 ต่อ 3855 **