เอกสารในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ชื่อเอกสาร เปิด
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
เปิดเอกสาร
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
เปิดเอกสาร
หนังสือรับรองความสามารถด้านดนตรี ของนักเรียน 2563
ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปะ ของนักเรียน 2563
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ระบบ (สำหรับผู้สมัคร)
เปิดเอกสาร
เอกสารแนะนำ (สำหรับอาจารย์แนะแนว)
เปิดเอกสาร