เอกสารในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ชื่อเอกสาร เปิด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 )
เปิดเอกสาร
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดเอกสาร
หนังสือรับรองความสามารถด้านดนตรี ของนักเรียน 2563
ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปะ ของนักเรียน 2563
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ระบบ (สำหรับผู้สมัคร)
เปิดเอกสาร
เอกสารแนะนำ (สำหรับอาจารย์แนะแนว)
เปิดเอกสาร