เอกสารในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ชื่อเอกสาร เปิด
ประกาศ ระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
เปิดเอกสาร
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๔
เปิดเอกสาร
ประกาศ ระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒ รับตรงอิสระ)
เปิดเอกสาร
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๓
เปิดเอกสาร
ประกาศ ระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑ โควตา/รับตรงอิสระ)
เปิดเอกสาร
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
เปิดเอกสาร
คู่มือการใช้ระบบ (สำหรับผู้สมัคร)
เปิดเอกสาร
เอกสารแนะนำ (สำหรับอาจารย์แนะแนว)
เปิดเอกสาร