รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02462  นางสาวสุธาวิณี ศิริรัตกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ เชียงราย
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02473  นายวษกฤษ สารแก่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เชียงใหม่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02594  นางสาวปนัดดา สีจันฮด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02706  นายไกรวิชญ์ ดำเกิงธารา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02431  นางสาวภควรรณ อนันตปุระ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02435  นางสาวพัตรา คนสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02439  นายณัฐพล เวทย์รัตน์ทวี สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02442  นางสาวนันทิดา เขอะมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ลพบุุรี ลพบุรี
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02449  นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งสัมฤทธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02490  นางสาวปาริชาต อินเกิด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02453  นางสาวสายทอง ไกรเกรียงนิยม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตาก
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02456  นายชิษณุษา มันสุติน เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02459  นางสาวฟราฮาน่า จันทร์โต โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02492  นางสาววราภรณ์ กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02498  นางสาวหทัยวรรณ พรเป็นเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02554  นางสาวสุชานันท์ หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02602  นางสาวกาญจนา เอกอักษรสกุล วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02528  นางสาวนันทิชา เจนจิตร์ไพโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02539  นางสาวอัญชลี อมรวุฒิธรรม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02545  นายกรวีร์ คำลือ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02579  นายนวมินทร์ ศุภนิมิตคีรีกุล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02589  นางสาวอริยา หมอกใหม่ โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02591  นายสมชาติ จันลองวนา โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02538  นางสาวอัญชลี อมรวุฒิธรรม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02561  นางสาววรรณิดา บูชาพุทธรุจิรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02939  นางสาววลัยลักษณ์ ต้อติดวงค์ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02619  นางสาวสาวิตรี กองนาค โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02617  นางสาวพนิดา คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
 29 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02622  นางสาวศศิวิมล ประเสริฐศรี เถินวิทยส ลำปาง
 30 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02640  นางสาวชนิสรา กันทวงค์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 31 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02587  นางสาวกมุทพร เสารางทอย
 32 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02606  นางสาวกานต์สินี นา​รังษี​ โรงเรียน​แม่ระมาดวิทยาคม​ ตาก
 33 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02633  นางสาวอัมพร ไพรวุฒิธรรม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
 34 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02720  นางสาวธิติยาภรณ์ ยวนใจ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
 35 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02776  นางสาวเกศมณี ชูธรรมเจริญ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 36 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02649  นางสาวบงกช ใจสาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง
 37 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02682  นางสาวปรียาภรณ์ เวชประชา แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
 38 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02739  นางสาวมะลิวัลย์ วสุธานที โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
 39 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02762  นางสาวสุพิชญา อินนวล บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 40 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02780  นายถิรภัทร เคี่ยมสมุทร สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
 41 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02467  นางสาวพรชิตา เกี๋ยงหนุน โรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่
 42 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02474  นางสาวศรสวรรค์ จันทร์ต๊ะ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เชียงใหม่
 43 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02476  นางสาวน้ำทิพย์ ปันเฟีย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 44 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02481  นายธนโชติ เทโวขัติ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย
 45 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02487  นายสิงหา ตันวงศ์ษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 46 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02651  นางสาวณัฐกานต์ ชัยวรรณ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง
 47 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02693  นางสาววิรัญชนา แสงเขิ่ง ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 48 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02708  นางสาวชลลดา ท้วมภู่ทอง โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม น่าน
 49 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02713  นางสาวพรรษกร หนุ่เปี้ย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน
 50 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02704  นางสาวสุปราณี อันสนธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 51 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02798  นายธนชิต ล่ำโต โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 52 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02858  นางสาววาสนา ประกอบผล ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
 53 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02864  นางสาวนภัสวรรณ นิตสุข โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยโสธร
 54 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02882  นางสาวนภัสวรรณ นิตอสุข กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
 55 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02891  นางสาวนารีรัตน์ ต่ายยง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
 56 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02896  นางสาวสิริวรรณ นำทรัพย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 57 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02898  นางสาวมัลลิกา วังท่า โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 58 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02820  นางสาวอมราพร มาสกุล โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตาก
 59 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02863  นายชื่นจิตร วิริยสุปัญญา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
 60 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02912  นางสาวปิยะมน ตามูล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
 61 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02970  นางสาวรุ่งนภา จ๋าก๋าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 62 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02990  นางสาวเบญจรัตน์ สนิทวรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตาก
 63 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03002  นางสาวมนัสนันท์ ใจยะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
 64 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03029  นางสาวชัญญาพร อิ่มใจ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ลำปาง
 65 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03034  นายภูธดา เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
 66 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03050  นางสาวชนิสรา สงศิลาวัต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
 67 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03064  นางสาววันวิสาข์ อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 68 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03076  นายธนากร นามะกุณณา โรงเรียนแม่สันวิทยา ลำปาง
 69 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03010  นางสาวสุพรรนิการ์ แก้วน้อย บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
 70 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03079  นายศตวรรษ แก้วก้อน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 71 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03088  นางสาวนารีรัตน์ ก๋องเรือนคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่
 72 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03107  นางสาวเสาวณีย์ ตระกูลวนาสุข โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก
 73 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03028  นางสาวชัญญานุช อิ่มใจ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ลำปาง
 74 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03112  นายพัฒพงษ์ มณีวรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 75 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03113  นายชินวัตร สายอุดต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 76 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03145  นายมนัสนันท์ ตากลม โรงเรียนเมืองแพร่ แพร่