รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธˆเธดเธ•เธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเนเธ™เธฐเนเธ™เธง (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02534  นางสาวบุญธิศา แก้ไข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02562  นางสาวกมลลักษณ์ ช่วงอำไพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02563  นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02572  นางสาวจิรัติกาญจน์ พลาก้านตรง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02630  นางสาวเรณุกา กันทาทอง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02760  นางสาวสุภัสสรา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02768  นายณัฏฐวีภูมิ มณีวงษ์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม น่าน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02772  นายปฏิพร แตงยัง แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02886  นางสาวณัฐพร เครือเนตร โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02811  นางสาวอาทิตยา มุงธิราช โรงเรียนบ่อเหลือ น่าน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02815  นางสาวอริศา วงศ์นาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02819  นายภาณุพงศ์ อู่เงิน โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02834  นางสาวสุธินี สุทโธ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02969  นางสาวธิษณามดี ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02982  นางสาวศุจิกา เต็มถุง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03049  นางสาวอัญญาพรรณ พงษ์กลาง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03133  นางสาวบุษกร ท่อนคำ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03041  นางสาวสุภิชญา ยาใส โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน