รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเธˆเธตเธ™ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02440  นายภาดา กันทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02530  นางสาวสุกัญญา รุจิรัตน์รุ่งโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชย์พันธ์พงษ์ พะเยา
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02478  นางสาวกันธิชา ลุงยง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02671  นางสาวชฏารัตน์ คำปั๋น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02831  นายพัสกร แซ่ซ้ง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02845  นายสุทธิชัย ธาราบรมสุข โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02852  นายวรพต พลับพลึงพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02783  นางสาวจีรนันท์ ไชยวุฒิ เเม่เมาะวิทยา ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02984  นางสาวนภัสรพี เอี่ยมพุก โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02842  นางสาวโมทนา พิมานสุขสันต์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02927  นางสาวกานต์ธิดา ไชยรังษี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02940  นางสาวปวรา อินทร์มี โรงเรียนชุมเเสงชนูทิศ นครสวรรค์
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03026  นางสาวธิดารัตน์ จันตา โรงเรียนบ้านหลวง น่าน
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03067  นายวีรณัฐ วันทะยะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03040  นางสาวณัฐชยา ผาบชัย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03070  นายฐิติภัทร วาสนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง