รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02553  นายธนะดี อินต๊ะวัง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02625  นางสาวอินทิรา อุทธโยธา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02701  นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02800  นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02806  นายณัฐสิทธิ์ บงกชผล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02832  นางสาวเกวลิน อินวงค์ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02848  นายศราวุธ วณิชแห่งไพรสัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02897  นายพุทธิพงศ์ พรมสิทธิ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02925  นายภัทรพล เเดนนารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02973  นางสาวมณีนุช จันทร์ทา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02960  นายชาตโยดม ตันบุศย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03011  นายวรวัฒน์ มหัศนาคม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03016  นายณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บปาละ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง