รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เน€เธ„เธกเธต (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02524  นางสาวปิ่นปาน ทัพธานี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02949  นางสาวปานชีวา สารอินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02837  นางสาวปานชีวา สารอินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03099  นางสาวกชวรรณ มีเจริญ โรงเรียนแจ้หม่วิทยา ลำปาง