รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธŸเธดเธชเธดเธเธชเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02647  นางสาวณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว จ่านกร้อง พิษณุโลก
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02582  นางสาวชนากานต์ ป่าสลุง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02568  นายกฤษฎา โพธิติจำ โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02801  นางสาวสุภัสสรา ดีโชคชัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03111  นางสาวณิชารีย์ ภาพพิกุล โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่