รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธงเธดเธ—เธขเธฒเธเธฒเธฃเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02656  นายวงศกร เสมูล เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02716  นางสาวปรีณาภา เจิมจันทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02662  นายภัทรดนัย คีรีเกิดเกียรติ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02745  นายมณฑล สุทธิรัตน์ โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03151  นางสาวเปรมสินี ขัดสาร โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน