รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เน€เธเธฉเธ•เธฃเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02779  นายศุภวิชญ์ แปงบุญชู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03080  นางสาวธัญญามาศ พรมศรีเเก้ว เเจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02658  นางสาวอภิสมัย กรรณิกา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02867  นายสหฤทธิ์ ริดชิววงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03022  นายพันธวิศ แก้วมูล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง