รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02592  นางสาวณัชญา ศรีวิลัย โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02623  นางสาวโสภณัฐ ใจปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02670  นางสาวบุญญิสา ใจเพื่อพันธ์ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02730  นายภากร ตั้งจิตรวัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02851  นางสาวมาริสา ใจจง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02859  นางสาวภัททิยา เวียงชัย โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02986  นางสาวทรรศนรรจ์ แก้วสกุล โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03027  นางสาวปัญญาพร เดินเมือง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03087  นางสาวอารีญา อักษร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03144  นางสาวณัฏฐริกา เนตรปัญญา