รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธˆเธตเธ™ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02533  นางสาวนีรนุช ไพรพนาธร โรงเรียนธรรมจารินีวิยาคม ราชบุรี
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03090  นางสาวแสงหล้า แซ่ย่าง ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02555  นางสาวสุชาวดี กุณโน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02607  นางสาววชิรญา สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02655  นางสาวณัฐนันท์ วิทยาภรณ์พงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02725  นางสาวชนิกานต์ วงศ์ชุมภู โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02729  นางสาวสุดารัตน์ อวยยือ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02752  นางสาวนฤมล มุงเมือง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02759  นางสาวนลินทิพย์ ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02577  นางสาวพรกนก ต้าวปิง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34 แม่ฮ่องสอน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02509  นางสาวอธิชา ธีรภาพคีรี โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02846  นายธวัตณ์ไชย์ สินวัน โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม น่าน
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02856  นางสาวแสงเทียน จัดไว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02920  นางสาวปวันรัตน์ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02922  นางสาวล้านนาทัย แผ่นคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03129  นางสาวมนัสวรรณ เชียงพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03125  นางสาวรินดา ปีเตอร์โจนส์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ลำปาง