รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02583  นางสาวอุบลวรรณ ทาคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02590  นางสาวธัญญลักษณ์ วงษ์กันหา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02596  นางสาวอัญชนิกา หมั่นทุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02611  นางสาวปิยะนันท์ คิดทำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02921  นางสาวมณีกาญจน์ ปงจันตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03094  นางสาวพรชนก โพธิ์ศรีเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03102  นางสาวสุนิศา ใจปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง