รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02412  นางสาวกนกนิภา อินทิวงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02454  นายยุทธภูมิ มีทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02501  นางสาววันวิสาข์ เทวะจา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02560  นางสาวธันยพร แก้วสุรินทร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02807  นางสาวชนิกานต์ กุมมาร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03055  นางสาวชนนิกานต์ ขอดแก้ว โรงเรียนสา น่าน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02790  นายจีรวัฒน์ วังคำ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02764  นางสาวบานเย็น พิบูลธัญธนกิจ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตาก
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02881  นางสาวชลภิชา ป๋าเมืองมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02979  นางสาวสุจิรา ยะวัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03017  นางสาวกัญญารัตน์ ใจเรือน โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03082  นางสาวศุภาวรรณ สีอายุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง