รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ” (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02532  นางสาวอินทิรา สุภาแก้ว วิทยาลัยราฎศิลป์สุโขทัย สุโขทัย
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02603  นางสาวพรทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02687  นางสาวพิจิตตรา เถาปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02650  นางสาวชลธิชา วิลานันท์ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03138  นายชนะทัพ สันทราย พะเยาพิทยาคม พะเยา
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03159  นางสาวเขมจิรา ศรีจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง