รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ”เธดเธˆเธดเธ—เธฑเธฅ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02669  นางสาวนุสบา แกงหล้าสาย วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02635  นางสาววัชราภรณ์ กระสันต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ แพร่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02861  นางสาวเกวลิน เพลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02992  นางสาวอาริสา หะวัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย