รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเน‚เธฅเธˆเธดเธชเธ•เธดเธเธชเนŒเนเธฅเธฐเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02425  นางสาวQing Shu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02426  นายLyu Zou Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02428  นายYuhan Li Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02430  นางสาวShanru Zhu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02427  นายYifan Tian Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02496  นายLinfeng Qu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02597  นายMingxin Fan Beijing Xinghua University ต่างประเทศ
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02613  นางสาวภคพร ไชยเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03103  นางสาวกัญญา สมสุขเสมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02675  นางสาวชุฎาภรณ์ ใจมูลวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02681  นายพิทยา ปาสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02718  นายวันสงกรานต์ มีคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02821  นางสาวกัญญาณัฐ ตามชื่อ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02873  นายอนพัทย์ กาละ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02977  นางสาวศุภลักษณ์ ใจแก้ว โรงเรียนดอนไชยวิทยา ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03006  นางสาวสุภาวดี หลีกเลี่ยง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03042  นางสาวภัทรวดี นามบุตร โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03043  นายกิตติชัย ประวัง โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03013  นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03156  นางสาวมารีออง ดือวองท์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เชียงใหม่