รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต (เธšเธŠ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02520  นางสาวศิริลักษณ์ อินนันชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02695  นางสาวฐานิดา จินาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02742  นางสาวณัฐวรรณ ปฏิพัทธตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02769  นางสาวณิชาภรณ์ สาดหาพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02697  นางสาวสุณิสา อินต๊ะสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02767  นางสาววริศรา ฉันทะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02723  นางสาวญาณิน มาประสพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03086  นางสาววิลาสินี สุวรรณนัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03126  นางสาวลลิตา สุตาขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง