รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต (เธšเธŠ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02420  นางสาวณิชนันทน์ ปันวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02529  นางสาวชลธิชา พรมปัญญา โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02717  นายณัฐพงษ์ วงค์วรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคำพูน ลำพูน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02758  นางสาวสุภาวดี เกริกเกียรติวารี โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02722  นางสาวอริศรา รถทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02781  นายปัณณธร พิพิธภาคย์ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02676  นางสาวอินทิรา เสือพุก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02634  นางสาวอาริสา โคเวียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02778  นางสาวพรพิรมย์ สมดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน