รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธชเธฒเธ˜เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ‚เธŠเธธเธกเธŠเธ™ (เธช.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02463  นางสาวณัฐกาญจน์ ธรรมสาร โรงเรียนวิชชานารี ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02433  นางสาวจุรินทร์ธร ยศอุบล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02535  นางสาวเกษราภรณ์ พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02544  นางสาวพรรณธิกาญ ชีวะนิจกุล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02570  นางสาวกาญจนา สุทำแปง โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02513  นางสาวพรรณภัทร สวนสอน โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา น่าน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02517  นางสาวเพชรรัตน์ พรมมา โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02574  นางสาววรรณพร เวนัว โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02550  นางสาวปวีณ์นุช แซ่ท้าว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02601  นางสาวจันทิมา วงค์ผาปา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02823  นางสาวณัชญา สุวรรณศรี โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02470  นางสาวพัชราภรณ์ ตากล้า โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02488  นางสาวอาริสา อ่อนศรี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02512  นางสาวณันทมาลี นิลคง โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา น่าน
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02753  นางสาวสวรินทร์ มือดี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02887  นางสาวกานต์ธีรา ฉัตรตันใจ โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02828  นายธงชัย ปราบนอก เเม่ระมาดวิทยาคม ตาก
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02849  นางสาวสุพัตรา จารุวีวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03132  นายภูริชา ณรงค์จิตรศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03019  นางสาวณัฎฐธิดา หน่อปา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03060  นายคณานนท์ แก้วเรือน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03114  นางสาวจินตนา โกเมฆ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง