รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ™เธดเน€เธ—เธจเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ™เธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02585  นางสาวสิริกร บรมบรรพตกุล วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02610  นางสาวจุรีรัตน์ สุปินตา โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สุโขทัย
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02777  นางสาวปพิชญาดา เพชรจิรเศรษฐ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02876  นางสาวโชติกา กันแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03023  นางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03123  นางสาวปาลิตา ทองวิทยากุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง