รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธงเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02445  นายศักดาธร จิตดีภักดิ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02507  นายพิสุทธิ์ บทศรี โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02549  นายอินทนนท์ วิสุทธิธาดา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02552  นางสาวดาราวลี ธิแจ้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02558  นางสาวรัชนก บุญมาวงศ์ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02604  นางสาวจิรัชญา ปฏิเสน โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02679  นางสาวชลธิชา วงศ์ปินคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02871  นายอนพัทย์ ชวินอำนวยกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02889  นายฌัณสิทธิ์ ศานติธารา โรงเเม่โถวิทยาคม เชียงใหม่
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02830  นายนนทชัย แสนผาบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02915  นางสาวกนกพร จะงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02933  นายชญานิน คำมา โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02942  นางสาวลักขนา ศรีเรือน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03084  นายกิตติพล สวยสด โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง