รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ™เธดเธ•เธดเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ™.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02547  นางสาวสงกรานต์ อ่องเกษม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02654  นางสาวณัฐณิชา ไนยะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02865  นางสาวรมย์ธีรา กองนาค โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02860  นายณัฐวัฒน์ กาวิละพันธ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02862  นางสาวภานุชนาถ พุทธจร โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม แพร่
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02947  นางสาวนิภารัตน์ คำฝั้นจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02991  นางสาวฐิติพร ก่อแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03032  นางสาวไพจิตร หล้าจู โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02995  นางสาวณัฐนพิน แก้วโมลา เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03044  นายณพาวุธ เชื้อคำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03014  นายภูบดินทร์ พัชระภัทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03018  นางสาวชาลิสา ชาวเขลางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03095  นางสาวแว่นทิพย์ ช้อนศรี เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03033  นายศรัญย์ ขันธนิยม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง