รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡เนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ (เธฃ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02521  นางสาวปาณิสรา ยอดปนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02731  นางสาวสุพัตรา กามาริน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02737  นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ โรงเรียนปัว น่าน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02747  นางสาวลลิตา กวีก้องสกุลนภา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02751  นางสาววริศรา ขวัญจิตรวนา แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02733  นายวสุพล มัลลิกานิล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02732  นางสาวรัศมี แจะมุย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02736  นางสาวเรณุกา พุฒธัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02797  นายคามิน พูนกัน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02802  นายธิติวุฒิ แจ้งชาติ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02910  นายทนาวุฒิ สิงห์เถื่อน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02905  นางสาวรมิตา นินคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02926  นางสาวภัทรจิรา พันธุ์อุโมงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02936  นางสาวญาณิศา ธรรมยอม โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02919  นายไตรภพ งามจารุธารเกษม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03025  นายชญานนท์ สุวรรณศร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02993  นายปุรเชษฐ์ วงค์มานิตย์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03012  นางสาวณัฐธิดา บุญทวี โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03092  นายธนาธิป วรรณภพ โรงเรียนปัว น่าน
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03142  นางสาวณัชชาวีณ์ อภิพรบุญญพัฒน์