รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02498  นางสาวหทัยวรรณ พรเป็นเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02559  นายต่อตระกูล ไชยนิตย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02545  นายกรวีร์ คำลือ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02592  นางสาวณัชญา ศรีวิลัย โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02550  นางสาวปวีณ์นุช แซ่ท้าว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02619  นางสาวสาวิตรี กองนาค โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02657  นางสาวมาลี นายคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02801  นางสาวสุภัสสรา ดีโชคชัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02510  นายณัฐวุฒิ ชมส่าน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02727  นางสาวปภาวี โชตนา โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02827  นายสุกฤษฎิ์ พรหมเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหล่มสัก เพชรบูรณ์ ดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02852  นายวรพต พลับพลึงพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02986  นางสาวทรรศนรรจ์ แก้วสกุล โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03023  นางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03110  นางสาวชัญญาณ์ภัช ธชาชม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03096  นางสาวภัณฑิรา เจริญสถาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03111  นางสาวณิชารีย์ ภาพพิกุล โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03112  นายพัฒพงษ์ มณีวรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03136  นางสาวภัทรสุดา จักรปา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03156  นางสาวมารีออง ดือวองท์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต