รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02464  นางสาวกัญญ์วรา แซ่ว่าง พบพระวิทยาคม ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02504  นายต้นกล้า แต้มคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02541  นายชินวัตร พรมรักษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก น่าน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02578  นายระพีพัฒน์ เขียวอ้วน โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02522  นางสาววิภารัตน์ ทรงเจริญกุล โรงเรียนน่านประชาอุทิศ น่าน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02562  นางสาวกมลลักษณ์ ช่วงอำไพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02585  นางสาวสิริกร บรมบรรพตกุล วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02610  นางสาวจุรีรัตน์ สุปินตา โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สุโขทัย นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02636  นางสาวสุธิตา สีธิต่อม โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02703  นายพิทักษ์ พนมไพร โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02705  นางสาวกุสุมาลย์ เลิกการ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02621  นางสาวสุดารัตน์ สุภายอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02495  นางสาวพิชชานุช ฤทัยกูลมั่นคง โรงเรียนแม่โถวิทยาคม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02677  นางสาวสุกัญญา สิทธิยะ โรงเรียนบ่อเกลือ น่าน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02887  นางสาวกานต์ธีรา ฉัตรตันใจ โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02736  นางสาวเรณุกา พุฒธัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02811  นางสาวอาทิตยา มุงธิราช โรงเรียนบ่อเหลือ น่าน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02832  นางสาวเกวลิน อินวงค์ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02857  นางสาวกุลธิญา จุมปู โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02910  นายทนาวุฒิ สิงห์เถื่อน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02902  นางสาวเกตมณี วิทวัสมาลา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02927  นางสาวกานต์ธิดา ไชยรังษี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02950  นายธนกฤต ปงกันทา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02963  นายณัฐสิทธิ์ สามทะมิตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02969  นางสาวธิษณามดี ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02975  นายธนวัฒน์ ยารญาณ รัตนบุรี สุรินทร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03011  นายวรวัฒน์ มหัศนาคม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03073  นางสาวอภิษฎา อุทธิยา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 29 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03137  นางสาวณัฐธิดา สุภาพันธ์เลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 30 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03016  นายณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บปาละ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 31 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03040  นางสาวณัฐชยา ผาบชัย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 32 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03117  นางสาวอนาทินี โปธิตา โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 33 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03041  นางสาวสุภิชญา ยาใส โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 34 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03128  นายศิวารักษ์ คงจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง ตรัง ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 35 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03135  นางสาวศิริลักษณ์ คงประพัฒน์ โรงเรียนสามชัย กาฬสินธุ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 36 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03154  นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต