รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธˆเธดเธ•เธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเนเธ™เธฐเนเธ™เธง (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02431  นางสาวภควรรณ อนันตปุระ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02456  นายชิษณุษา มันสุติน เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02457  นางสาวบุตรน้ำพลอย จงศรีสวาท โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02540  นางสาวธนาภรณ์ ศรีสางาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02531  นางสาวชลิตา มรุพงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02548  นายก้าวหน้า เเก้วตา โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02525  นางสาวเบญจวรรณ มีมาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02939  นางสาววลัยลักษณ์ ต้อติดวงค์ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02615  นางสาวกมลชนก จินดาทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02622  นางสาวศศิวิมล ประเสริฐศรี เถินวิทยส ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02702  นางสาววัชระกรณ์ ไพรกันไพรบูลย์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02470  นางสาวพัชราภรณ์ ตากล้า โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02481  นายธนโชติ เทโวขัติ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02658  นางสาวอภิสมัย กรรณิกา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02693  นางสาววิรัญชนา แสงเขิ่ง ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02778  นางสาวพรพิรมย์ สมดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02724  นางสาวจินตนา ชิดพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02898  นางสาวมัลลิกา วังท่า โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02913  นางสาวธิดารัตน์ แก้วสมนึก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม แพร่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02863  นายชื่นจิตร วิริยสุปัญญา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02877  นางสาวสลิลรัตน์ ก้อนปัญญา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02938  นายกฤษณะ กล้ากวนวัน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02990  นางสาวเบญจรัตน์ สนิทวรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตาก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03035  นางสาวอรสินี ห่วงไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03050  นางสาวชนิสรา สงศิลาวัต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03063  นางสาววรารัตน์ พงษ์พนัส โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี ชลบุรี ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03064  นางสาววันวิสาข์ อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03099  นางสาวกชวรรณ มีเจริญ โรงเรียนแจ้หม่วิทยา ลำปาง เคมี ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 29 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03074  นางสาวณัฐณิชา เสนาถี โรงเรียนพิริยาลัย แพร่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต