รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเธˆเธตเธ™ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02594  นางสาวปนัดดา สีจันฮด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02533  นางสาวนีรนุช ไพรพนาธร โรงเรียนธรรมจารินีวิยาคม ราชบุรี ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03090  นางสาวแสงหล้า แซ่ย่าง ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02602  นางสาวกาญจนา เอกอักษรสกุล วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02606  นางสาวกานต์สินี นา​รังษี​ โรงเรียน​แม่ระมาดวิทยาคม​ ตาก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02633  นางสาวอัมพร ไพรวุฒิธรรม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02729  นางสาวสุดารัตน์ อวยยือ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02755  นางสาวกัลยรัตน์ ราชกิจมา บางกลางท่าวพิทยาคม พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02476  นางสาวน้ำทิพย์ ปันเฟีย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02577  นางสาวพรกนก ต้าวปิง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34 แม่ฮ่องสอน ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02667  นายมังกร เราจาง โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02974  นางสาวกันยมาส สะอาดเอี่ยม โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03107  นางสาวเสาวณีย์ ตระกูลวนาสุข โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต