รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02701  นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02720  นางสาวธิติยาภรณ์ ยวนใจ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02737  นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ โรงเรียนปัว น่าน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02787  นายนันทกร ตัญญู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02676  นางสาวอินทิรา เสือพุก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02680  นางสาวชลธิชา จันต๊ะเปาว์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก น่าน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02753  นางสาวสวรินทร์ มือดี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02829  นางสาวณัฏฐภัสสร สิงห์แก้ว โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02937  นายปริญญา อินใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02942  นางสาวลักขนา ศรีเรือน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03043  นายกิตติชัย ประวัง โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03037  นางสาวกฤติญาภรณ์ จันแย้ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03079  นายศตวรรษ แก้วก้อน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03145  นายมนัสนันท์ ตากลม โรงเรียนเมืองแพร่ แพร่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต