รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02527  นางสาวศุภนุช บงกชวณิชกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02528  นางสาวนันทิชา เจนจิตร์ไพโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02558  นางสาวรัชนก บุญมาวงศ์ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02632  นายชุมพร แซ่ว่าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02716  นางสาวปรีณาภา เจิมจันทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02467  นางสาวพรชิตา เกี๋ยงหนุน โรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02662  นายภัทรดนัย คีรีเกิดเกียรติ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ แม่ฮ่องสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02889  นายฌัณสิทธิ์ ศานติธารา โรงเเม่โถวิทยาคม เชียงใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02843  นางสาวกัญญาณัฐ ติ๊บปะละ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02904  นายขวัญ คำแจ้ ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03070  นายฐิติภัทร วาสนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03100  นางสาวชฎาพร อิ่นภา โรงเรียนสา น่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต