รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02502  นางสาวชุติมา ภาละบาล ยางโกลนวิทยา พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02552  นางสาวดาราวลี ธิแจ้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02517  นางสาวเพชรรัตน์ พรมมา โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03055  นางสาวชนนิกานต์ ขอดแก้ว โรงเรียนสา น่าน การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02524  นางสาวปิ่นปาน ทัพธานี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา เคมี ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02766  นายอัครพงศ์ หล่ายเจ็ด โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02497  นางสาวภิสารัตน์ งามพิง โรงเรียนเเจ้ห่มวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02488  นางสาวอาริสา อ่อนศรี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02704  นางสาวสุปราณี อันสนธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02831  นายพัสกร แซ่ซ้ง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02850  นายสราวุธ โชคชัยหาญ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02809  นายเชิดชู วิเคราะห์ไพร โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02836  นางสาวสิรินทิพย์ ชมภู โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02849  นางสาวสุพัตรา จารุวีวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02837  นางสาวปานชีวา สารอินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง เคมี ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02880  นางสาวหนึ่งฤทัย ใจยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02912  นางสาวปิยะมน ตามูล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02935  นางสาวธนพร สายสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02958  นางสาววิรากานต์ ขุนดงพิทักษ์ โรงเรียนเเม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02959  นางสาวณัชชา ปะระชัย โรงเรียนจุนวิทยาคม พะเยา คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02967  นางสาวพรชิตา อุดสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03132  นายภูริชา ณรงค์จิตรศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03056  นางสาวศิตาพร โปธา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03101  นางสาวอภิชญา วีระวงค์ โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03114  นางสาวจินตนา โกเมฆ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03131  นางสาวปาริชาติ เรือนสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03155  นางสาวนฤทัย ศรีพรสุทธิวงศ์ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03160  นางสาวจุฑารัตน์ ฉัตรคำแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต