รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธŠเธตเธงเธงเธดเธ—เธขเธฒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02444  นางสาวพัชรีภรณ์ แสงย่าง โรงเรียนแม่โถวิทยาคม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02484  นางสาวสิริขวัญ ชินุ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02560  นางสาวธันยพร แก้วสุรินทร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02571  นางสาวทิพย์สุดา ขัติยะ ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02776  นางสาวเกศมณี ชูธรรมเจริญ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02682  นางสาวปรียาภรณ์ เวชประชา แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02780  นายถิรภัทร เคี่ยมสมุทร สระหลวงพิทยาคม พิจิตร สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02784  นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธนพรกว้างไกล โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02900  นางสาวศรันย์พร พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02901  นางสาวศศิประภา นิธิภคพันธ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02899  นางสาวธิดารัตน์ วงเวียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน ลำพูน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03054  นางสาววิไลลักษณ์ จรุงพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03046  นางสาวอตินุช ชูศรียิ่ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03061  นางสาวอินทุอร เศษลาว โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03088  นางสาวนารีรัตน์ ก๋องเรือนคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต