รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เน€เธ„เธกเธต (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02466  นางสาวศุภมาศ จันทร์คำ โรงเรียนวิชชานารี ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02557  นางสาวณัฐรัตน์ วงษ์สุวรรณชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02551  นางสาวมาลียา กัวดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่ ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02598  นางสาวรุ้งญดา สุขใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูน ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02511  นายชัยชนะ ปาสวัสดิ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02868  นางสาวธัญชนก สายลังกา โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02892  นางสาวรวิมล อินอยู่ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02929  นางสาวพรนภา พรมรักษา โรงเรียนสา น่าน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03077  นางสาวปาณิสรา กาละ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03153  นางสาวอริสรา วงษ์มณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต