รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธŸเธดเธชเธดเธเธชเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02612  นางสาววชิราภรณ์ ใจเดิม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02566  นางสาวกานต์รวี นามอุษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03161  นางสาววรัญญา อนุภาพ โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02945  นายภูมินทร์ โยมงาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03147  นางสาวพัชรพร พรหมเถา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต