รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธกเธจเธดเธฅเธ›เนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02434  นายชินวัตร สุการี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02440  นายภาดา กันทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02848  นายศราวุธ วณิชแห่งไพรสัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02897  นายพุทธิพงศ์ พรมสิทธิ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02930  นางสาวอทิตยา ทำสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03007  นายสุภกิจ ตาสุวรรณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02998  นายวุฒิไกร ตำนาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03034  นายภูธดา เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต