รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธก (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02535  นางสาวเกษราภรณ์ พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02514  นางสาวมนัสนันท์ จักรนา โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา น่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02591  นายสมชาติ จันลองวนา โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03080  นางสาวธัญญามาศ พรมศรีเเก้ว เเจ้ห่มวิทยา ลำปาง เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02500  นางสาวนภาพร พรมเสน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตาก รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02991  นางสาวฐิติพร ก่อแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต