รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธงเธดเธ—เธขเธฒเธเธฒเธฃเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03024  นายพันธวัช แก้วมูล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03060  นายคณานนท์ แก้วเรือน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03009  นายพรปวัฒน์ อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต