รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เน€เธเธฉเธ•เธฃเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02505  นายนครินทร์ นากลาง โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03103  นางสาวกัญญา สมสุขเสมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02474  นางสาวศรสวรรค์ จันทร์ต๊ะ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02487  นายสิงหา ตันวงศ์ษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03144  นางสาวณัฏฐริกา เนตรปัญญา ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต