รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธ‹เธญเธŸเธ•เนŒเนเธงเธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02507  นายพิสุทธิ์ บทศรี โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02549  นายอินทนนท์ วิสุทธิธาดา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02679  นางสาวชลธิชา วงศ์ปินคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02746  นายประวีณ สากล โรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02871  นายอนพัทย์ ชวินอำนวยกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02830  นายนนทชัย แสนผาบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02933  นายชญานิน คำมา โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03013  นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต