รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02453  นางสาวสายทอง ไกรเกรียงนิยม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตาก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02589  นางสาวอริยา หมอกใหม่ โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02684  นางสาวชนิกานต์ ฟ้าพยับหมอก โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02754  นางสาวอภิญญา ศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02668  นางสาวสิรภัทร พรมเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02739  นางสาวมะลิวัลย์ วสุธานที โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02762  นางสาวสุพิชญา อินนวล บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02651  นางสาวณัฐกานต์ ชัยวรรณ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02876  นางสาวโชติกา กันแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03039  นางสาวนิรินธนา ทาคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02988  นางสาวรุจิษยา เอกฉันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02970  นางสาวรุ่งนภา จ๋าก๋าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02982  นางสาวศุจิกา เต็มถุง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03002  นางสาวมนัสนันท์ ใจยะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03004  นางสาวอรปรียา มาหล้า โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร่ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต