รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02432  นางสาวชลธิชา วันเผด็จ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02411  นายจุลจักร แสนทวีสุข โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02458  นายธันวา พลสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02435  นางสาวพัตรา คนสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02475  นางสาวเทวาไลย์ กมลเรืองวาณิช โรงเรียนห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02673  นางสาวสุทธิดา วงษ์เมือง นาโบสถ์พิทยาคม ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02996  นางสาวทินมณี เผือกสี โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02618  นายรัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02749  นางสาวอรรถวดี ช่างเงิน ท่าวังผาพิทยาคม น่าน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02791  นางสาวจันทิมา อมรพานทอง โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02792  นางสาวจิดารัตน์ หลักแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02814  นางสาวณิชากร บุญมาแก้ว โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02846  นายธวัตณ์ไชย์ สินวัน โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม น่าน ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02808  นายวศิน ปัญโญ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02817  นางสาวกัลยาณี ประชาราษฎร์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02840  นางสาวนภาพร ตามา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02920  นางสาวปวันรัตน์ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02961  นางสาวพรธวัล ลักขณาลิขิต โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02965  นายธนกฤต วัฒนกุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03066  นางสาวพิมพ์ญาดา ใจมั่น บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03065  นางสาวธนัชญา กาสุริยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03109  นางสาวพรปวีณ์ ฉันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03116  นางสาวอารียา น้อยวัน โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03146  นายสุวิทย์ ถวัลย์เกียรติทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต